navigate_next
Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Portal RC-TEAM.PL znajdujący się w Internecie pod adresem: www.rc-team.pl prowadzony jest przez firmę MYLOGIC Tomasz Adamczyk – zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod adresem:
ul. Mińska 58C/5, 54-610 Wrocław, adres do korespondencji: 54-610 Wrocław, ul. Mińska 58C/5, NIP: 894-26-99-814, REGON 020936803.

Portal RC-TEAM.PL prowadzi prezentację i sprzedaż zabawek oraz artykułów modelarskich. Sprzedaż detaliczna towarów jest realizowana za pośrednictwem Sklepu Internetowego [dalej „SKLEP”]. SKLEP prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.

Kontakt ze SKLEPEM, możliwy jest poprzez formularz kontaktowy, kontakt telefoniczny tel. (+48) 605 55 64 55, (071) 337 27 41, czat on-line lub adres e-mail – poczta e-mail: biuro@rc-team.pl, podane na stronie Portalu, oraz listownie na wskazany wyżej adres.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, oraz akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta.

4. Towary dostępne w SKLEPIE są wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodnie z kodeksem dobrych praktyk i obowiązującymi przepisami.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączania ani ograniczania jakichkolwiek praw Klienta – będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


1. Zamówienie składa się wyłącznie poprzez koszyk i formularz rejestracyjny – dostępne na stronie internetowej SKLEPU: www.rc-team.pl
– przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu, Kupujący umieszcza wybrane towary w wirtualnym koszyku, który umożliwia agregację wybranych towarów przed ich zakupem, poprzez ich dodawanie lub usuwanie z koszyka, oraz przeliczanie wartości towarów w koszyku i kosztów dostawy. Po ostatecznym wyborze towarów Kupujący zostaje skierowany do formularza udostępnionego na stronie internetowej SKLEPU – służącego do składania zamówień.

Dokonanie zakupu wymaga podania przez Kupującego danych osobowych. Zbierane w formularzu dane służą wyłącznie do obsługi transakcji. Kupujący podając dane osobowe w trakcie składania zamówienia potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą. Kupujący ma prawo do wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania.

Umieszczenie towarów w koszyku i wypełnienie formularza rejestracyjnego, stanowi dla SKLEPU potwierdzenie przez Kupującego otrzymania oferty złożonej w postaci elektronicznej, tj. ogłoszonej na stronie internetowej: www.rc-team.pl.pl
Kupujący po zaakceptowaniu zasad niniejszego Regulaminu, oraz zapisów w formularzu zamówienia, składa zamówienie poprzez naciśnięcie ikony: „Potwierdzam zamówienie”.

Te czynności Kupującego, stanowią dla SKLEPU oświadczenie woli o przyjęciu oferty, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, a także zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i stanowią podstawę do rozpoczęcia procedury realizacji zamówienia.

3. Jeżeli formularz rejestracyjny zostanie wypełniony nieprawidłowo, to takie zamówienia nie będą realizowane

4. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

6 . SKLEP potwierdza przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy z Kupującym na trwałym nośniku - pocztą elektroniczną (e-mailem) na wskazany przez Kupującego adres emailowy.

7. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie SKLEPU, zamieszczone przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia,
w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, sposób płatności, sposób dostawy oraz Regulamin Sklepu.


§3

PŁATNOŚCI


1. Ceny towarów prezentowane w SKLEPIE są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów transportu.

2. Kupujący podczas składania zamówienia, ma do wyboru następujące formy płatności za towar zamówiony w SKLEPIE:

– zapłata przed rozpoczęciem realizacji zamówienia

Dostępne płatności:

a) Płatność z góry (przelewem) na wskazane konto bankowe: 17 1140 2004 0000 3002 6051 0629
b) PAYNOW - Szybkie płatności elektroniczne
c) Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro


”Mastercard

- zapłata przy otrzymaniu przesyłki z zamówionym towarem

a) Płatność za pobraniem

3. Ceny przesyłek określone są podczas składania zamówienia oraz podane w zakładce: CZAS I KOSZTY DOSTAWY.

4. Warunkiem wysłania towaru z naszego magazynu jest zapłata za towar i przesyłkę. Na zapłatę Kupującego czekamy 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie zawarta umowa wygasa.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.


§4

WYSYŁKA TOWARU


1. Zamówiony towar SKLEP wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost z gwarantowanym czasem doręczenia. Ponadto w przypadku 2 nieudanych prób doręczenia przez kuriera, paczkę można odebrać w najbliższej placówce przewoźnika.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i starannie zapakowane. Ponosimy całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie do klienta towaru w stanie idealnym. W razie zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki wysyłamy ponownie do klienta nową paczkę.

2. Czas i koszty dostawy określono w zakładce: CZAS I KOSZTY DOSTAWY


§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU


1. Kupujący konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy:

a) dla umów zawartych do 25.12.2014 w terminie 10 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny,
b) dla umów zawartych po 25.12.2014 w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny,

Dla umów zawartych do 25.12.2014 termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 10 dni, a dla umów zawartych po 25.12.2014 termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni - od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować nas: [MYLOGIC Tomasz Adamczyk – RC-TEAM.PL, e-mail: biuro@rc-team.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza jest dostępny pod adresem internetowym:
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. SKLEP informuje konsumenta o treści art. 38 p. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą /towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb/ Oznacza to, że wszystkie towary wykonywane na Indywidualne Zamówienie Konsumenta - oznaczone w SKLEPIE jako:
"Produkt wykonywany na indywidualne zamówienie kupującego" (typ. czas realizacji 4 tygodnie) - NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI w trybie prawa do odstąpienia.

4. Skutki odstąpienia od umowy:

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

b) Będą Państwo musieli ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie ze względu na swój charakter mogą zostać wysłane zwyczajnie pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej jeszcze przed zawarciem umowy na odległość. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia.

Prosimy odesłać nam towar na adres pocztowy:
RC-TEAM.PL, Tomasz Adamczyk, ul. Mińska 58C/5, 54-610 Wrocław

c) Odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech, właściwości i funkcjonowania towarów.

d) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku w związku z tym zwrotem Konsument nie ponosi kosztów.


§6

REKLAMACJE


1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i naszą etyką dostarczamy towary wolne od wad.

2. Kupujący - konsument ma prawo zwrócić towar w Trybie Reklamacji (niezgodność towaru z umową lub wada towaru)

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub wady tego towaru przed upływem okresu odpowiedzialności SKLEPU (24 -mce) - konsument może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru. Gdyby te żądania okazały się niemożliwe, wymagały nadmiernych kosztów albo narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, to konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy. Podobną sytuację mamy w przypadku gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie.

Konsument zobowiązany jest poinformować o Reklamacji SKLEP pocztą e-mail: biuro@rc-team.pl , składając zawiadomienie i załączając szczegółowy opis reklamacji.

W zawiadomieniu wskazane zostaną:
1) imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego
2) określenie reklamowanego towaru oraz opis niezgodności i termin w jakim została stwierdzona
3) żądanie reklamującego
4) datę wniesienia reklamacji
5) dowolny dowód potwierdzający zakup towaru w SKLEPIE
6) zgodę na przetwarzanie przez SKLEP adresu e-mail zgłaszającego

4. Towar reklamowany wraz z opisem reklamacji należy wysłać na adres do korespondencji SKLEPU:
RC-TEAM.PL, Tomasz Adamczyk, ul. Mińska 58C/5, 54-610 Wrocław

5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne spowodowane z winy klienta.

6. SKLEP ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a SKLEP nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W przypadku uznania zasadności Reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość jego ceny.

8. W przypadku uznania reklamacji, koszt przesyłki towaru pokrywa SKLEP.

9. Podstawą przyjęcia zwrotu towaru w Trybie Reklamacji jest wykazanie w dowolny sposób zawarcia umowy ze SKLEPEM.

10. SKLEP nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.


§7

GWARANCJA I USŁUGI POSPRZEDAŻNE


1. Na wszystkie produkty sprzedawane w naszym SKLEPIE obowiązuje gwarancja producenta, która standardowo trwa 24 miesiące

2. SKLEP świadczy także usługi serwisowe modeli zdalnie sterowanych. Dokonujemy napraw, ustawienia oraz ostatecznego przygotowania modeli dla klientów.

WIĘCEJ o Usługach posprzedażnych czytaj w zakładce: GWARANCJA I SERWIS


§8

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.


Dane osobowe przekazywane przez Kupującego, przetwarzane przez SKLEP, są chronione i przetwarzane w celu i zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz.883), a także zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał (a), że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w naszym SKLEPIE.


I. Administrator danych osobowych SKLEPU

Administratorem danych osobowych w SKLEPIE, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

MYLOGIC Tomasz Adamczyk – adres do korespondencji: 54-610 Wrocław, ul. Mińska 58C/5,
NIP: 894-26-99-814, REGON 020936803

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie „Klienci sklepu internetowego – www.rc-team.pl”


II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w SKLEPIE politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, ma tylko obsługa SKLEPU, która została przeszkolona zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisała stosowne zobowiązania do ich ochrony.

B. System IT SKLEPU spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w SKLEPIE, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu, ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany w Sklepie klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać swoje dane.

W trakcie rejestracji prosimy o:

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do logowania do SKLEPU i komunikacji związanej z korzystaniem ze SKLEPU

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników), oraz do ewentualnej komunikacji związanej z realizacją zamówienia

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez SKLEP i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.


B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.


Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).


W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji, lub przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko osoby odbierającej – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez SKLEP, oraz następujące podmioty – w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon – wskazane jako adres dostawy – przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety / listu przewozowego / będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.


C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera, na który można zapisać się przez formularz subskrypcji
prosimy jedynie o podanie imienia oraz adresu e-mail – na który przesyłane będę interesujące Cię informacje, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, nowości, wewnętrzne promocje, ważne ostrzeżenia), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.), oraz informacje komercyjne których wysyłka została opłacona przez klientów Sklepu. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez :
Majewski Business Consulting, ul. Łańcucka 12a/8, 80-809 Gdańsk – operatora serwisu impleBOT.pl


IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Sklep

A. Serwer SKLEPU

System informatyczny, z którego korzysta SKLEP automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze SKLEPEM. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czyli adres wejścia na SKLEP i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji SKLEPU w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.


B. SKLEP (cookies)

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, globalnych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

SKLEP wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Sklepowi rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklepu do Twoich potrzeb.

SKLEP wykorzystuje „cookies” do:

1. zapamiętania zalogowania – „cookies sesyjne” (sesja trwa typowo 30 minut)

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka – „cookies stałe” (sesja trwa 30 dni)

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania SKLEPU – „cookies stałe” (sesja trwa 30 dni)

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania SKLEPU

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (Twoim komputerze). Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących ze Sklepu nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w SKLEPIE chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.


C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez SKLEP źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies” możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.


D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Galerii.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Galerii chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.


V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów SKLEPU

Bardzo starannie dobieramy linki do innych stron internetowych. Nie odpowiadamy jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.


VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, SKLEP dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.


VII. Kontakt

SKLEP kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, oraz w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: (+48) 605 55 64 55 , (071) 337 27 41 lub e-mail: biuro@rc-team.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
MYLOGIC Tomasz Adamczyk – adres do korespondencji: 54-610 Wrocław, ul. Mińska 58C/5


§9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
www.rc-team.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.


§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem SKLEPU, jest powszechnie dostępny na stronie internetowej www.rc-team.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera.

2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy SKLEPEM, a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie, uzgodnionym przez strony, mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

Śledź nas na Facebooku